T.Y.E.K.

T.Y.E.K. adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

156.00 ₺

1088, 195 s.: tıpkıbasım; 16,5x23,5 cm. Kaynakça var. RK:X1524

452.40 ₺

2 cilt (1. cilt: 1-867 + 2. cilt: 868-1893 s.); 17x24 cm. Dizin var. "İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem’i peygamberle­rin sayısına göre yirmi yedi bölümde yazmış­tır. Her bir fassta peygamberin sahip olduğu farklı hakikat mertebelerini anlatmıştır. Ese­ri şerh eden Ahmed Avni Konuk ise, temel tasavvuf meselelerinin anlatıldığı, önemli bir “Mukaddeme” yazarak başlamıştır. İb­nü’l-Arabî’nin eserde ele aldığı yirmi yedi fassı, onun izlediği sıraya uyarak şerh etmiş­tir. Avni Konuk, eseri şerh ederken her fas­sın başlığı altında, o fassta incelenen hikmeti açıklamış, sonra Fusûs’tan bir iki cümleyi ay­nen yazıp tercümesini vermiş, daha sonra da şerhini yapmıştır...." RK:X1537

569.40 ₺

938 s.; 17x24 cm. õ õ"Osmanlı devleti, sanatçıları ve bilim adamlarını himaye ederek sanatsal ve bilimsel üretimi desteklemekle kalmamış, Osmanlı hanedanı bu sanatsal üretime kendi eserleriyle de katkıda bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi başarılarıyla adını tarihe yazdıran Osmanlı sultanları, devlet yöneticiliğini en iyi şekilde yerine getirmenin ötesinde yazdıkları şiirlerle de bugün adlarından söz ettirirler. Böyle bir hanedanın torunu olan Sultan III. Murad (1546-1595) atalarının hem idarecilik alanındaki başarısını sürdürmüş, hem de onlar gibi edebî yönüyle ismini bugüne taşımıştır. õ õOsmanlı kültürünün de klasik formunun zirvesine ulaştığı dönemde tahtta bulunan III. Murad, iyi bir eğitim almış, Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilen bir âlim, hattat ve şairdi. Sade bir dille, konuşur gibi söylediği şiirlerinde tasavvufî bir söyleyiş hakimdir. " RK:E1370

101.09 ₺

435 s.; 17x24,5 cm. Kaynakça var. brõ brõ"Hurûfîliğin en belirgin yönlerinden biri, harflerle yüklenen anlamlar ve harflerden hareketle yapılan hesaplardır. Hurûfîlik tarihi içerisinde bu hesaplarda kullanılan metotlar sı­nırlı sayıda iken, Muhîtî Dede ile birlikte nihâî noktasına ulaşmıştır. 16. yüzyıl Hurûfî şairlerinden olan Muhîtî’nin Kısmet-nâme adını taşıyan manzum eseri Hurûfîlik ile ilgili içerdiği önemli bilgiler yanında, yeni hesaplama metotlarıyla da özgün bir yere sahiptir. Hurûfîlik’te kullanılan tüm hesaplama yöntem­lerini, şairin uyguladıklarıyla birlikte bu eserde bulmak mümkündür. brõ brõKısmet-nâme’nin ilk bölümü Hurûfîlik tarihi ve felsefesine ayrılmıştır. İkinci bölümde eserin müellifi Muhîtî Dede ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, Kısmet-nâme ile ilgili açıklamalar yapılarak metinde geçen Hurûfî hesaplarından örnekler alınmıştır. Son bölümde ise Kısmet-nâme’nin çeviriyazı hali yer almaktadır. Eserde geçen hesaplar da dip­notlarda detaylı şekilde açıklanmıştır." RK:X1335

134.78 ₺

313, 232 s.: tıpkıbasım; 16x24 cm. Kaynakça, dizin var RK:X1440

808.70 ₺

2 c. (1000+ 682 s.): tıpkıbasım; 20x27 cm. õ õ1. cilt: Giriş - Çeviri õ2. cilt: Tıpkıbasım õ õ"Klasik Doğu edebiyatının en önemli, en güzel edebî ve tasavvufî eserlerinden birisi olan Mesnevî, defter adı verilen 6 ciltten oluşmaktadır. Doğduğu Belh şehrinden göçerek Anadolu’nun merkez şehirlerinden Konya’da ikâmet eden ve buradan tüm insanlığa hakikati seslendiren Mevlânâ’nın (1207-1273) ömrünün son on beş yılında söylediği ve Hüsameddin Çelebi tarafından yazıya aktarılan eserdir. õ õGünümüzde bile yaradılış gâyesinin sırrını taşıyan her gönülde yankı uyandıran, düşünebilme kâbiliyetine sahip akılları tefekkür zirvelerinde dolaştıran Mesnevî; Mevlânâ’nın vefatından 100 yıl sonra istinsah edilmiş ve en eski yazmalardan biri olan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Halet Efendi, 171 numarada kayıtlı nüshanın tıpkıbasımı ve Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından hazırlanan çevirisi ile birlikte yayıma hazırlanmıştır. " RK:T6430

257.40 ₺

615, [45] s.: fotoğ., minyatür, res., tıpkıbasım; 17x24,5 cm. Kaynakça ve dizin var. RK:E1369

336.96 ₺

2 cilt (1080 + [V], 578 s.) : tıpkıbasım; 17x24,5 cm. Dizin var. 2. cilt tıpkıbasım RK:X1313

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.