Şarh Şavahid Şarh Al-tuhfat Al-vardiya
49.20 ₺

ABDÜLKADİR Bin Ömer El-Bağdadi, arap dilbilimci (Bağdat 1621-Kahire 1682). ilköğrenimini Bağdat'ta yaptı, arapçanın yanı sıra farsça ve türkçe öğrendi. 1638'de Şam'a giderek arapçasını ilerletti. Kahire'ye geçti (1640), Ezher'de ünlü bilgin Hafaci'den dinsel ve yabancı kökenli bilimleri öğrendi (1659). Hafaci ölünce zengin kitaplığı Abdülkadir'e kaldı. İstanbul'a gitti (1667). Aynı yıl Kahire'ye döndü, Mısır valisi Kethüda İbrahim Paşa ile tanıştı ve büyük saygı gördü. Paşa azledilince onunla birlikte Edirne'ye geldi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile tanıştı, ibn Hişâm'ın Bânat Su'âd kasidesi için yazdığı şerhi ona ithaf etti. Başlıca yapıtları: Hizânet ül-edeb, Şerhu Şevahid ve Lugat-ı Şahnâme (farsça-türkçe)dir. 260 sayfa16x23,5 cm. Hiç kullanılmamış çok iyi durumda RK:Z4307

14. Yüzyıla Ait Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi
48.00 ₺

271, [11] s.: tıpkıbasım; 16x24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õ Eserde, XIV. yüzyıl Türk yazı diline ait nesir örneklerinden biri olan Kısas-ı Enbiyâ nüshası, cümle bilgisi (sentaks) yönünden incelenmiştir. Önce kelime gruplarının tasvirî olarak yapısı açıklanmış, sonra günümüz yazı dilindeki kelime gruplarından farklı tarafları gösterilmiştir. Cümle bölümünde ise, çeşitli yönleri ve yapılarıyla cümle konusu ele alınmıştır. õ õÇalışmada Kısas-ı Enbiyâ'nın metni de yer almaktadır. Bu bölümde orijinal metnin transkripsiyonu yapılmıştır. Eserin sonunda Sözlük ve Bibliyografya bulunmaktadır. RK:D1712

Her Yönüyle Dil -ana Çizgileriyle Dilbilim- 3 Cilt Birarada
68.40 ₺

1 ciltte 3 cilt (162 + 164 + 244 s.); 16x24 cm. Bölüm sonlarında kaynakça, dizin var. RK:Y2601

Her Yönüyle Dil -ana Çizgileriyle Dilbilim- 3 Cilt Birarada
68.40 ₺

1 ciltte 3 cilt (162 + 164 + 244 s.); 16x24 cm. Bölüm sonlarında kaynakça, dizin var. RK:Y2108

Tuna Bulgarları Ve Dilleri
25.20 ₺

16x24 cm. 70 s. + resimler. Kitap 1. hamur, resimler kuşe kağıt. RK:E1413/A

Tuna Bulgarları Ve Dilleri
25.20 ₺

16x24 cm. 70 s. + resimler. Kitap 1. hamur, resimler kuşe kağıt. RK:E1413

Kavaid-ı Lisan-ı Türki Türkçe Dil Bilgisi
37.20 ₺

X, 96, 77 s.; 16x24 cm. Kaynakça, dizin ve sözlük var. õ õHalit Ziya [Bey'in bu eseri "Alay Mekteplerinde" verilen okuma-yazma dersi "muallimleri" için yazılmış bir dil bilgisi kılavuzudur. Bu kitap bu türde yazılan kitapların ilk örneği sayılmaktadır. õ. RK:T13517

Türk Ad Bilimi, I: Giriş
30.00 ₺

156s.; 24 cm. õ õEser; "Ad Bilimi Terimleri", "Adlarla İlgili Bazı Kaynaklar", "Türkiye'de İlk Ad Bilimi Çalışmaları, Türk Ad Bilimine Hizmet Edenler", "Üniversitelerimizde Ad Bilimi", "Ad Bilimine Yer Veren Bir Dergi", "Türk Basınında Kişi Adları ve Ad Düzeltmeleri", "Türk Ad Bilimi Bibliyografyaları", "Batıda Ad Bilimi Çalışmaları ve Adlarımızla İlgilenen Avrupalı Bilim Adamları" başlıklarını õtaşıyan on bölümden oluşmaktadır. õ. RK:Z28100

Keban, Baskil Ve Ağın Yöresi Ağızları
28.80 ₺

XI, 209 s.; 24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õYörenin tarihi, coğrafyası, etnik durumu, ve ağız yapısı hakkında bilgilerin verildiği girişten sonra, inceleme kısmı gelmektedir. Burada, masal hikâye, hatıra vb. anlatım türlerini içeren metinler ses ve şekil yönünden ele alınmıştır RK:Z2879

İki Dilin Karşılaştırılması Mukayesetü'l-lugateyn [ciltli]
48.00 ₺

IX, 154 s.; 16x24 cm. õ õTarih boyunca Farsçaya verilen önemin devlet katında Türkçeye verilmemesi bazı Türk devlet adamlarının, şair ve yazarların tepkisini çekmiştir. Bu kişilerin başında büyük Türk şairi ve devlet adamı Ali Şir Nevai gelmektedir. Ali Şir Nevai'den sonra da çeşitli devlet adamları ve yazarlar Türkçeye sahip çıkmışlardır. Bunu yapanların sonuncularından biri de çağdaş İranlı bilim adamı Cevat Heyet'tir. Ana dili Azeri Türkçesi ile yaşadığı ülkenin dili olan Farsçayı çok iyi bilen Heyet, bu iki dili, kökenleri, ses uyumu, fiilleri ve kelimelerinin özellikleri bakımından karşılaştırmış, Türkçenin fiil ve kelime türetme özelliği açısından daha zengin olduğunu örneklerle kanıtlamıştır. Cevat Heyet'in İranlılar için Farsça yazdığı ve õTürkçe örnekler olarak Azeri Türkçesinin kelimelerini verdiği bu çalışmasını Mürsel Öztürk Türkçeye kazandırmıştır RK:Z3339

Tarih Boyunca Slav-türk Dil İlişkileri: Türkçede Ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları
46.80 ₺

312 s.: hrt.; 24 cm. Kaynakça var. õ õ Türkçede bulunan Slav leksik unsurların hepsini sistemleştirmek ve bunların leksik ve semantik, fonetik ve morfolojik analizini yapmak amacıyla oluşturulan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "Slâv onomastiği ve bunun Türkçedeki fonetik ve morfolojik adaptasyonu", ikinci bölümde "Türkçede Slâv leksik unsurları, üçüncü bölümde ise Eski Sovyetler Birliği ve Balkan yarımadasındaki Türk lehçelerinde (ve ağızlarında) Slâv leksik unsurları" ele alınmıştır. õ õKitabın sonunda ise genel bir değerlendirmenin yapıldığı "Sonuç" bölümünden sonra; "Ekler", "Kaynak Belgeler", "Kaynak dergi, gazete ve sanat eserleri", "Yararlanılan Sözlükler" ve "Bibliyografya" bölümleri bulunmaktadır. RK:Z3338

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.